എന്തു ഞാന്‍ ചെയ്തതുമിപ്പോള്‍

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഗുഹൻ

രാമന്‍ലോകാഭിരാമന്‍ വിപിനഭുവിനടക്കുന്നനേരം ജനൌഘം യാമിന്യാംവീണുറങ്ങുന്നളവുകളവിനാല്‍ കാടകംപുക്കുവേഗാല്‍ കാലേഗംഗാതടാന്തേഗഹനഭുവിതൊടുന്നിം ഗുദീപാദപത്തില്‍ മൂലേസീതാസമേതം ഗുഹനവനരികെവേന്നുവന്ദിച്ചുചൊന്നാന്‍ എന്തു ഞാന്‍ ചെയ്തതുമിപ്പോള്‍ ചന്തമോടെ ഹന്തനിന്തിരുവടിക്കിദാനീംരാമചന്ദ്ര പന്തണിമൂലയാകിയകാന്തയോടും കിന്തകാനനേനടന്നുനീയും രാമചന്ദ്ര നാടുവാണിരുന്നിടാതെ കാടുതോറും- നടകൊള്ളുവതിനെന്തുമൂലം രാമചന്ദ്ര എന്നുടെഭവനേഭവാന്‍ മന്നര്‍മൌലെ വന്നതെന്‍റെ പൂജാഫലമേവം രാമചന്ദ്ര