എത്രയെങ്കിലും താതനു

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

എത്രയെങ്കിലും താതനുത്തമനരുളിനാ-
ലത്തലരുതു ചിത്തേകാനനേപോവാന്‍
ക്രൂദ്ധനായീടൊല്ലാനീയിത്ഥമിതിനു ചെറ്റും
പൃത്ഥീശമണേബാലസൌമിത്രേ സഹോദര
താതവാക്കു കേട്ടതിനാല നമുക്കുദോഷം ഏതുമില്ലറികദൃഢം
ഘോരതാപസനായജമദഗ്നിഅരുളിനാല്‍
പരശുരാമനുമംബാംകൊന്നതില്ലയോതാന്‍
പൂരുവാംമഹീപാലന്‍താതനാംയയാതിക്കു
താരു്യംകൊടുത്തല്ലോ വാര്‍ദ്ധക്യം വഹിച്ചതും
താതവാക്കുകേട്ടതിനാല്‍ നമുക്കുദോഷം ഏതുമില്ലറികദൃഢം