എങ്കിലിനി നിങ്ങള്‍ മുനിപുംഗവനെ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദശരഥൻ

എങ്കിലിനി നിങ്ങള്‍ മുനിപുംഗവനെ വേഗാല്‍
മംഗലതപോനിധിവസിഷ്ഠനെവരുത്തു
അംഗകുരുവംഗഗകലിംഗനൃപരീനാം
അംഗവരചാരരെയയയ്ക്കവിരവോടെ