ഈരേഴു സമകള്‍ വിപിനേ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കൈകേയി

ഈരേഴു സമകള്‍ വിപിനേ രാഘവനെ ഓരാതയച്ചീടേണം
പാരാളുവാനുമധുനാമമസുതന്‍ ഭരതനെ നിയോഗിക്കണം