അഹമപിനീയുംഗഹനേവാണാല്‍

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

അഹമപിനീയുംഗഹനേവാണാല്‍
ഗഹനേന്നഗരന്നഹിവടയാഹി
(വൈരികരീംശാനനേ!രാരാജന്‍മൃഗനായകഭരത)