അധിപനുനീയിക്കാട്ടില്‍

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭരതൻ

അധിപനുനീയിക്കാട്ടില്‍വസിച്ചാ-
ലധികാരമ്മേപാരിന്നുണ്ടൊ
(വൈരികരീശാനനേ!രാരാജന്‍മൃഗനായകരാജന്‍)