അതിദീര്‍ഘസുമംഗലിയാകബാലേ

രാഗം: 

പൊറനീര

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അനസൂയ

അതിദീര്‍ഘസുമംഗലിയാകബാലേ
ഹൃദയമോമൊടിന്നുവരമിതൊന്നു
തരുവന്‍വരനെക്ഷണമെങ്കിലും നീ
പിരിഞ്ഞുകാണുമേപാള്‍ കാന്തിയേറീടുംതെ
അംഗരാഗമിതിന്നുതന്നീടുന്നേന്‍
അംഗധരീച്ചിടംഗേമംഗലാംഗി
സരസിജാക്ഷവൈദേഹിരുചിരദേഹേ
വരനൊടുമനേകന്നാള്‍ വാഴ്കനന്നായി