രംഗം 17 വിരാടരാജാവിന്റെ ആസ്ഥാനസഭ

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

വിരാടരാജാവിന്റെ ആസ്ഥാനസഭയിൽ വനവാസവും അജ്ഞാതവാസവും കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡവർ അവരുടേതായ രൂപഭാവവേഷങ്ങളിൽ ആസനസ്ഥനരാവുന്നു. അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് വിരാടരാജാവ്, അറിയാതെ താൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുപകരം തന്റെ മകളായ ഉത്തരയെ അർജ്ജുനനു നൽകാം എന്നും പറയുന്നു. ഉത്തരയെ അഭിമന്യു വിവാഹം ചെയ്യുന്നു. ഉത്തരാസ്വയംവരം രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്നു.