രംഗം 16 ധർമ്മപുത്രവസതി

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

മ്ലാനിയായി കഴിയുന്ന ധർമ്മപുത്രസമീപം വലലനായ ഭീമസേനൻ വന്ന് മ്ലാനഭാവത്തിനു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ധർമ്മപുത്രർ കഴിഞ്ഞ രംഗത്തിലുണ്ടായ സംഭവം വിവരിക്കുന്നു. ക്രുദ്ധനായ ഭീമസേനൻ ഉടൻ തന്നെ ദേഷ്യപ്പെട്ട്, വിരാടരാജാവിനെ വധിക്കാൻ തുനിയുന്നു , അപ്പോൾ ധർമ്മപുത്രർ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു.