രംഗം 15 വിരാടന്റെ ചൂതുകളിസ്ഥലം

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

ആ സമയം വിരാടരാജാവും ധർമ്മപുത്രരായ കുങ്കനും ചൂതുകളിച്ച് രസിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഒരു ദൂതൻ വന്ന് പശുക്കളെ വീണ്ടെടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത്.