രംഗം 12 യുദ്ധഭൂമി

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

ബൃഹന്നളയായ അർജ്ജുനൻ കൗരവാദികളെ യുദ്ധത്തിനു വിളിക്കുന്നു.