രംഗം ഒന്ന് : വിരാടരാജാവിന്റെ ഉദ്യാനം

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

 വിരാടരാജാവ്  പ്രിയപത്നിയോടുകൂടി ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രേമസല്ലാപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു.