മദിച്ചു വെട്ടുവാൻ വന്ന

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട 8 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ത്രിഗർത്തൻ (സുശർമ്മാവ്)

ചരണം
മദിച്ചു വെട്ടുവാൻ വന്ന മഹിഷത്തിനൊടു സാമം
വദിച്ചാലതുകൊണ്ടേതും ഫലിച്ചിടുമോ ?
ഉദിച്ച ഗർവമോടേവം കഥിച്ച നിന്നുടെ ദേഹം
പതിച്ചീടും ശരങ്ങൾകൊണ്ടവനീതലേ.

അർത്ഥം: 

മദിച്ച് വെട്ടുവാന്‍ വന്ന പോത്തിനോട് സമാധാനം പറഞ്ഞാല്‍ ഫലിക്കുമോ? ഗര്‍വ്വോടുകൂടി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ നിന്റെ ദേഹം ശരങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഭൂതലത്തില്‍ പതിച്ചീടും.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ശേഷം യുദ്ധവട്ടം-

വലലനും ത്രിഗര്‍ത്തനും ക്രമത്തില്‍ പരസ്പരം പോരുവിളിച്ച് മുഷ്ടിയുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നു. യുദ്ധാന്ത്യത്തില്‍ വലലന്‍ ത്രിഗര്‍ത്തനെ ബന്ധിക്കുന്നു. ഗായകര്‍ അടുത്ത ശ്ലോകം ആലപിക്കുന്നു.

മനോധർമ്മ ആട്ടങ്ങൾ: 

ത്രിഗർത്തവട്ടം