ഭീഷണികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ത്രിഗർത്തൻ (സുശർമ്മാവ്)

ഭീഷണികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ
ഭയമുള്ള ഭോഷനല്ല ഞാനെടാ
ഭാഷണത്തിലുള്ള ശക്തി പോരിൽ വേണം
ഈഷലെന്നിയേ നിന്നെ യുധി
സുരയോഷമാരുടെ പതിയതാക്കുവൻ
പല്ലവി
വാടാ ഭൂപകീടക വീരനെങ്കിൽ വാടാ!

അർത്ഥം: 

ഭീഷണികള്‍ കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഭയമുള്ള വിഢിയല്ലടാ ഞാന്‍. വാക്കിലുള്ള ശക്തി പോരിലും വേണം. സംശയമില്ല, നിന്നെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വാടാ, രാജകീടമേ. വീരനെങ്കില്‍ വാടാ, രാജകീടമേ.

മനോധർമ്മ ആട്ടങ്ങൾ: 

ത്രിഗർത്തവട്ടം