ഭാസുരേഷു മണിമന്ദിരേഷു സമലങ്കൃതേഷു

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

ഭാസുരേഷു മണിമന്ദിരേഷു സമലങ്കൃതേഷു ച വിശേഷതോ

യോഷിതാമപി ഗണേഷു തത്ര ധൃതഭൂഷണേഷു പരിതോഷതഃ

ഭൂസുരേഷു കുതുകാകുലേഷു പുനരുച്ചലൽപടഹനിസ്വനേ

വാസുദേവമുഖയാദവാളിപരിമേദുരേ പുരവരോദരേ

അനുബന്ധ വിവരം: 

ഈ ശ്ലോകത്തിന്റേയും അടുത്തശ്ലോകത്തിന്റേയും കൂട്ടായ അർത്ഥം അടുത്തശ്ലോകത്തിനു അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.