പ്രമദാകുലം കുരുവരാംബരാർത്ഥി

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

പ്രമദാകുലം കുരുവരാംബരാർത്ഥി തൽ 

പ്രമദാകുലോഥ പരിരഭ്യ നിർഭരം,

സഹ സാരഥീ രണജിഗീഷയോത്തര-

സ്സഹസാ രഥീ നിജപുരാൽ പ്രതസ്ഥിവാൻ.