പോരിലുത്തരൻ ജയിച്ചെന്നതു

രാഗം: 

നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കങ്കൻ

പോരിലുത്തരൻ ജയിച്ചെന്നതു മാത്സ്യ-

വീരനോടൊരു ദൂതൻ ചൊന്നപ്പോൾ ഞാനും

സാരഥി ബൃഹന്നള ജയിച്ചാനെന്നു ചൊൽകയാൽ

ശാരികൊണ്ടെറിഞ്ഞെന്റെ ഫാലസീമനി ഭൂപൻ

സോദര! ശൃണു വചനം മാരുതസൂനോ!

മോദേന വരികരികേ

അർത്ഥം: 

പോരിൽ ഉത്തരൻ ജയിച്ചു എന്ന് വിരാടരാജാവിനോട് ഒരു ദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആകട്ടെ, തേർ തളിക്കുന്നവനായ ബൃഹന്നളയാണ് ജയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ വിരാടരാജാവ് എന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ പകിടകൊണ്ട് എറിഞ്ഞു. ഭീമസേന അനിയാ സന്തോഷത്തോടെ അടുത്ത് വരൂ. വാക്കുകൾ കേൾക്കൂ.