പഞ്ചാനനങ്ങളുടെ സഞ്ചയം 

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

പഞ്ചാനനങ്ങളുടെ സഞ്ചയം തന്നിലൊരു

വഞ്ചുകം വരികിലഞ്ചുമോ പറക

കിഞ്ചനാപി കുമതേ! മോഹമിതു തേ

ഹന്ത! വെറുതെയെന്നതറിക നീ

അർത്ഥം: 

സിംഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുറുനരി വന്നാൽ സ്വൽപ്പമെങ്കിലും ഭയപ്പെടുമോ പറയുക ദുർബുദ്ധേ. നിന്റെ ഈ മോഹം വെറുതെ എന്ന നീ മനസ്സിലാക്കുക. കഷ്ടം!