നിന്നുടയ മന്നിലവരേ

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കർണ്ണൻ

നിന്നുടയ മന്നിലവരേ വാഴിപ്പ-

തിന്നുചിതമല്ല നിയതം

നിന്ദ്യനാം ഫൽഗുനൻ മുന്നിൽ മമ വന്നാകിൽ

കൊന്നു വരുവൻ അതിനു സന്ദേഹമില്ല മേ

നൃപതികുലവന്ദ്യചരണ! കുരുവീര!

നിശമയ മദീയവചനം

അർത്ഥം: 

അങ്ങയുടെ രാജ്യത്ത് അവരെ ഇപ്പോൾ പാർപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. തീർച്ചതന്നെ. നീചനായ അർജ്ജുനൻ എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നതായാൽ കൊന്നു വരാം ഞാൻ. അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല.