ധിക്കാരിയായ നീയും

രാഗം: 

കാപി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിരാടൻ (വിരാട രാജാവ്)

ധിക്കാരിയായ നീയും സൽക്കാരയോഗ്യനല്ല

മസ്കരികുലഹതക! നീ കണ്ടുകൊൾക

കുമതേ! നിന്നാലെന്തുദിതം, ഇന്നും നിന്നുടെ

കുടിലത്വം സാധു മയാ വിദിതം

അർത്ഥം: 

ദുഷ്ടസന്യാസി ധിക്കാരിയായ നീ ബഹുമാനിക്കത്തക്കവൻ അല്ല. നീ കണ്ടുകൊൾക. ദുർബുദ്ധേ, നീയെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോൾ നിന്റെ ദുഷ്ടത എനിക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി.