ചൂതുകളിച്ചിടേണമിന്നഹോ

രാഗം: 

പുന്നഗവരാളി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിരാടൻ (വിരാട രാജാവ്)

കാലേ തസ്മിൻ മണിഗൃഹേ

ലീലാലാലസമാനസൗ

മാത്സ്യകങ്കൗ മിഥഃ സ്വൈര-

മക്ഷക്രീഡാം വിതേനതുഃ

ചൂതുകളിച്ചിടേണമിന്നഹോ നാ- മതിനേതും

മുഷിച്ചിലില്ല യോഗിവീര!

ചേതസി കൗതുകം വളാർന്നീടുന്നു – മമ

സാദരം കളിക്കുന്നേൻ, കാൺക തായം

അർത്ഥം: 

ശ്ലോകസാരം:-ആ സമയത്ത് കളിയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള മനസ്സോടുകൂടിയ വിരാടരാജാവും ധർമ്മപുത്രരും രത്നഗൃഹത്തിൽ അന്യോന്യം സുഖമായി ചൂതുകളിക്കുകയായിരുന്നു.

പദസാരം:- സന്യാസിവര്യ, നമുക്കിന്ന് ചൂതുകളിക്കണം. അതിന്ന് ഒട്ടും മടുപ്പ് ഇല്ല. ആശ്ചര്യം, എന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദരത്തോടെ കളിക്കാം.

പകിട എടുത്ത് കളിച്ചിട്ട്, തായം കാണുക (=ആദ്യം കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒന്ന് എന്ന് വിലയുള്ള എണ്ണം കണ്ടാലും)