ചൂതിന്നനർത്ഥമുണ്ടാം ഭൂമിനാഥ

രാഗം: 

പുന്നഗവരാളി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കങ്കൻ

ചൂതിന്നനർത്ഥമുണ്ടാം ഭൂമിനാഥ! ധർമ്മ-

ജാതചരിതമെല്ലാം കേട്ടിട്ടില്ലേ?

നീതിജലധേ പുനരെങ്കിലും ഞാൻ -നിന്റെ

പ്രീതിയ്ക്കായ്‌ക്കളിക്കുന്നേൻ, കാൺക തായം

അർത്ഥം: 

അല്ലയോ വിരാടരാജാവേ, ചൂതുകളിച്ചാൽ ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാകും. ധർമ്മപുത്രരുടെ കഥയൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? രാജ്യതന്ത്രങ്ങളുടെ സമുദ്രമേ, എങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി കളിക്കാം.

പകിട എടുത്ത് കളിച്ചിട്ട്, തായം കാണുക (=ആദ്യം കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒന്ന് എന്ന് വിലയുള്ള എണ്ണം കണ്ടാലും)