എല്ലാകർമ്മങ്ങളിലുമെല്ലാപേരും

രാഗം: 

പുന്നഗവരാളി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കങ്കൻ

എല്ലാകർമ്മങ്ങളിലുമെല്ലാപേരും -ലോകേ

മല്ലാരിതന്റെ നാമം ചൊല്ലീടേണം

അല്ലലൊഴിഞ്ഞു സൗഖ്യം വന്നുകൂടും-മതി-

നില്ല സംശയമേതും കാൺക തായം

അർത്ഥം: 

സകലപ്രവൃത്തികളിലും ലോകത്തുള്ള സകലജനങ്ങളും ശൃകൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ചൊല്ലീടേണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സങ്കടം തീർന്ന് സൗഖ്യം വന്നു ചേരും. അതിനു എനിക്ക് സംശയം ഒട്ടും ഇല്ല. തായം കാണുക