എന്നും പകിട പന്തിരണ്ടു വീഴും

രാഗം: 

പുന്നഗവരാളി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിരാടൻ (വിരാട രാജാവ്)

എന്നും പകിട പന്തിരണ്ടു വീഴും -നമു-

ക്കെന്നു നിനച്ചീടേണ്ട യോഗിവീര!

ഒന്നുകൂടിക്കളിച്ചെന്നാകിലോ ഞാ-നിപ്പോൾ

വെന്നീടുമെന്നു നൂനം, കാൺക തായം

അർത്ഥം: 

സന്യാസിവര്യ കളിയ്ക്കുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് പകിട പന്ത്രണ്ടും (ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണം) വീഴും എന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കണ്ട. ഒരിക്കൽ കൂടി കളിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജയിക്കും തീർച്ചയാണ്.