ഉത്തരനല്ല ജയം ക്ഷത്താവാം

രാഗം: 

കാപി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കങ്കൻ

ഉത്തരനല്ല ജയം ക്ഷത്താവാം ബൃഹന്നള

സത്വരം വൈരിസഞ്ചയം വെന്നു നിർണ്ണയം

ധരണീവല്ലഭ! ശൃണു വചനമെന്നുടെ പക്ഷം

ചരിതാർത്ഥമായ് വരുമധുനാ

അർത്ഥം: 

ജയിച്ചത് ഉത്തരനല്ല. സാരഥിയായ ബൃഹന്നളയാണ് വേഗത്തിൽ ശത്രുകൂട്ടത്തെ ജയിച്ചത്. തീർച്ച. രാജാവേ, ഇപ്പോൾ എന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയായി വരും.