ഇത്യാശ്വാസ്യോത്തരം തം ബഹുവിധവചനൈ

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

ഇത്യാശ്വാസ്യോത്തരം തം ബഹുവിധവചനൈസ്സൗത്യമസ്മിന്വിതന്വൻ

ഗത്വാ ധൃത്വാ ശമീകോടരതടനിഹിതം ശസ്ത്രജാലം കിരീടീ.

വ്യാഹൃത്യാത്മീയതത്വം രിപുജനവിജയേനോൽസുകസ്സ്വാത്മകേതോ-

സ്സസ്മാരോദ്ദാമവേഗാകലിത ജലനിധേരഞ്ജനാനന്ദനസ്യ