അക്ഷംകൊണ്ടൊന്നെറിഞ്ഞാൻ നൃപതി

രാഗം: 

കാപി

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കങ്കൻ

പാഞ്ചാലി

വിരാടൻ (വിരാട രാജാവ്)

സൈരന്ധ്രി

അക്ഷംകൊണ്ടൊന്നെറിഞ്ഞാൻ നൃപതി കുപിതനായ് തൽക്ഷണേ ധർമ്മസൂനും

‘കഷ്ടം! സന്യാസിരക്തം വിഴുകിലശുഭ’മെന്നാശു ചൊല്ലിത്തദാനീം

നെറ്റീന്നിറ്റിറ്റുവീഴും രുധിരമതു ജവാലുത്തരീയത്തിലേറ്റാൾ

കറ്റക്കാർകൂന്തലാൾ ചൂടിന മകുടമഹാരത്നമാം യാജ്ഞസേനീ.

അർത്ഥം: 

പെട്ടെന്ന് വിരാടരാജാവു ദേഷ്യപ്പെട്ട് ധർമ്മപുത്രരെ പകിടകൊണ്ട് ഒന്ന് എറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സുന്ദരിമാർ ധരിക്കുന്ന കിരീടത്തിലെ വലിയ രത്നമായ പാഞ്ചാലി, കഷ്ടം, സന്യാസിയുടെ ചോര വീണാൽ ചീത്തയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ നെറ്റിയിൽ നിന്നും ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന ആ ചോറ ഉടനെ ഉത്തരീയവസ്ത്രം കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഇത് അഭിനയിക്കെണ്ടാതാണ്.