ഹരിവര പണ്ടൊരു ദനുജന്‍

രാഗം: 

ഉശാനി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അംഗദൻ

ഹരിവര പണ്ടൊരു ദനുജന്‍ സുരതരുണീമാഹൃത്യ

സുരവൈരിമയ കൃതമവര്‍ കുഹരേ വാണിവിടെ

അവനെഹനിച്ചഥ മഘവാന്‍ കുഹരമിദംഗതനായി

ഹേമമയം നല്‌കിയതില്‍തദ്വചസാവാണിവിടെ

വാനരവീരാ യൂയം കേന ഗുഹാഗതരായി

വാനവര്‍തുല്യന്മാരെചൊല്ലേണമെന്നോടിതിനെ