സീതേ നിന്‍ പാദാംബുജം

രാഗം: 

നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി

താളം: 

അടന്ത 14 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

സീതേ നിന്‍ പാദാംബുജം കൈതൊഴുന്നേനഹം

ഏതുമേയിതു മായയല്ല വൈദേഹി

രാമദൂതനാകുന്നു ഞാനെന്നറിക നീ

അത്ഭുതാംഗുലീയവുമുണ്ടടയാളം

അർത്ഥം: 

സീതേ, ഭവതിയുടെ കാൽപ്പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു. ദേവീ ഒട്ടും മായ അല്ല ഇത്. ഞാൻ രാമദൂതനാണെന്ന് ധരിക്കുക. അടയാളമായി എന്റെ കയ്യിൽ ശ്രീരാമന്റെ അത്ഭുതാംഗുലീയം ഉണ്ട്.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

മുൻപത്തെ “ത്രിജടയാം രാക്ഷസി…” എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹനൂമാൻ പിന്നിൽ നിന്നും വട്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് (ശിംശപാവൃക്ഷശാഖയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതായി സങ്കൽപ്പം) സീതയുടെ സമീപം ചെല്ലുന്നു. എന്നിട്ട് ആട്ടം.