ശകണ്‌ഠ ജയ ജയ മഹാത്മന്‍

രാഗം: 

നീലാംബരി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രജിത്ത് (മേഘനാദൻ)

തദനു ബത ഹനുമാനസ്‌ത്രബന്ധത്തെയേറ്റും

രണധരണിയില്‍ വീണു യാതുധാനാസ്‌തദാനിം

കപിവരനെയെടുത്തിട്ടക്ഷണം യാതരായി

ദശമുഖനികടം പ്രാപ്യാശു തല്‍സൂനുരൂപേ

ദശകണ്‌ഠ ജയ ജയ മഹാത്മന്‍

ത്രൈലോക്യനാഥ ജയ ഭീമബലരാശേ

മന്നവ വിരഞ്ഞു ഞാനധുനാ

അങ്ങുചെന്നു കപിവീരനെ ഇദാനിം

മാന്യഗുണ ബന്ധിച്ച കൊണ്ടുപോന്നല്ലോ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ബന്ധനസ്ഥനായ ഹനൂമാനെ രാവണന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.