വിസ്‌മയപ്പാടു നീ ചെയ്‌തു

രാഗം: 

പൊറനീര

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

വിസ്‌മയപ്പാടു നീ ചെയ്‌തു തസ്‌മിന്‍ തസ്യ മത്സഖിയേ

തിരശ്ശീല

തോരണയുദ്ധം സമാപ്‌തം.

അർത്ഥം: 

എന്റെ കൂട്ടുകാരാ നീ ചെയ്തത് അത്ഭുതം തന്നെ ആണ്. 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പദശേഷം ആട്ടം:-

ശ്രീരാമൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും സമാധാനമായി. ഇനി നമുക്ക് ലങ്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ എന്തെന്ന് ആലോചിച്ച് തീർച്ചയാക്കാം.

ഹനൂമാൻ:ആജ്ഞപോലെ

വീണ്ടും വന്ദിയ്ക്കുന്നു. രാമലക്ഷ്മണന്മാരും ഹനൂമാനും അരങ്ങ് വിടുന്നു.

തിരശ്ശീല

തോരണയുദ്ധം സമാപ്‌തം