വിരവില്‍ വരിക പോരിനായി കപേ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രജിത്ത് (മേഘനാദൻ)

ഇത്ഥം പറഞ്ഞു വിരവോടഥ മേഘനാദന്‍

ഗത്വാ തതോ ബലനിധിം ഹനുമന്തമേവം

ക്രുദ്ധസ്സഹോദരമഹോ നിഹനിച്ച നിന്നെ

അദ്ധാ ഹനിപ്പനിതിചൊല്ലിയണഞ്ഞു വേഗാല്‍

വിരവില്‍ വരിക പോരിനായി കപേ

വിരവില്‍ വരിക പോരിനായി

വിരവില്‍ വരിക പോരിന്നരികിലണയും നിന്റെ

മകുടം പൊടിപെടവേ ഝടിതിയടല്‍പൊരുവന്‍

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അരങ്ങത്ത് ഇപ്പോൾ പതിവില്ല ഈ യുദ്ധപ്പദങ്ങൾ.