വിധിനന്ദന ജാംബവാന്‍

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

വിധിനന്ദന ജാംബവാന്‍ ജലനിധിതരണംചെയ്‌വന്‍ ഞാന്‍

ഇവിടെനിന്നു ചാടി ലങ്കയില്‍ പ്രവിശന്‍ മൃഗയിത്വാ

വൈദേഹിം ദൃഷ്‌ട്വാ നഹിചേല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗം യാസ്യാമി

നഹിദൃഷ്‌ടാതത്രചേല്‍ വിരവൊടു ലങ്കാമപി കയ്യില്‍

ധൃത്വാ വരുവന്‍ ഞാന്‍അതിനിടയിവിടെവസതസുഖം

വയമേതേതരസാ ഹനുമന്‍ വരുവോളമിവിടെ

തിഷ്‌ഠാമാമോദേന അധുനാ ലങ്കാം വ്രജവീര

തിരശ്ശീല

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അരങ്ങത്ത് പതിവില്ല.