വാനരരേ വസന്തകാലം വന്നുവല്ലോ 

രാഗം: 

മാരധനാശി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അംഗദൻ

സ്വയംപ്രഭാ മാരുതിവാക്കിനാലെ

തോയം ഫലാദീനുടനേ കൊടുത്തു

നിനായ സര്‍വ്വാനുപരിപ്രദേശം

പ്ലവംഗമാനംഗദനേവമൂചേ

വാനരരേ വസന്തകാലം വന്നുവല്ലോ വാനരരേ

ഇനിനാമങ്ങു ചെല്ലുമ്പോള്‍

ഹനിക്കും സുഗ്രീവന്‍ നമ്മെ

കുടിലാളകസീതയെ കണ്ടീലയിത്രനാളും

വിടപികള്‍ പുഷ്‌പിച്ചല്ലോ ഭൂമരങ്ങള്‍ മുരളുന്നു

മന്നവനെന്നോടു വൈരം മുന്നമേയുണ്ടല്ലോ നൂനം

എന്നതിനാലിവിടെനിന്നെങ്ങുമങ്ങുപോകാവല്ലേ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഈ രംഗവും ഇപ്പോൾ അരങ്ങത്ത് പതിവില്ല.