രംഗം 9 ലങ്കാപുരി കവാടം

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

ഹനൂമാൻ സമുദ്രം തരണം ചെയ്ത് ലങ്കയിൽ എത്തുന്നു. ലങ്കാലക്ഷ്മിയ്ക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടുന്നു.