രംഗം 8 സമുദ്രവർണ്ണനയും സമുദ്രലംഘനവും

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

ഹനൂമാന്റെ സമുദ്രവർണ്ണനയും സമുദ്രലംഘനവും.