രംഗം 7 ഹനൂമാനു പൂർവ്വകഥ ഉപദേശിക്കുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

ഇതോടെ ഹനൂമാൻ ആദ്യാവസാനവേഷം ആയി മാറും.