രംഗം 5 സ്വയം‌പ്രഭ

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

പതിവില്ല.