രംഗം 4 അയഗ്രീവനുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

പതിവില്ല.