രംഗം 2 കിഷ്കന്ധയുടെ ഗോപുരവാതിൽ

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കിഷ്കിന്ധയുടെ ഗോപുരവാതിലിൽ വന്ന് ലക്ഷ്മണനെ സുഗ്രീവനെ വിളിക്കുന്നു.