രംഗം 13 അക്ഷകുമാരനിഗ്രഹം

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

അക്ഷകുമാരനെ വധിയ്ക്കുന്നു. പതിവില്ല ഈ രംഗം.