രംഗം 12 ശിംശപാവൃക്ഷച്ചുവട്

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം