രംഗം 11 അശോകവനിക

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

അശോകവനിക.