രംഗം 10 അഴകിയരാവണൻ

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

അഴകുരാവണൻ.