രംഗം 1 രാമലക്ഷ്മണന്മാർ

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

രാമലക്ഷ്മണന്മാർ സുഗ്രീവനെ കാത്ത് ഇരിക്കുന്നു.