മര്‍ക്കടരേ ഗൃദ്‌ധ്രരാജന്‍

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അംഗദൻ

മര്‍ക്കടരേ ഗൃദ്‌ധ്രരാജന്‍ പൃഥ്വീപാലജായാ സീതാ

തത്ര വാഴുന്നതുകണ്ടിട്ടത്ര നമ്മോടേകി

ചിത്തതാരിലത്തലെന്യെ ബദ്ധചിത്തമോടും

തത്ര പോവതിന്നു യത്‌നം ചെയ്‌ക നാമെല്ലാരും

തിരശ്ശീല