മനസിമദമോടും നീ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

മനസിമദമോടും നീ പരിചോടടല്‍ ചെയ്‌വതു

മതിയാക്കിടുവന്‍ നിനക്കധികം

മദമുള്ളതു രജനിചരപുംഗവ തനയ മേഘനാദ

ബന്ധനം – തിരശ്ശീല

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

യുദ്ധം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എയ്ത് ഹനൂമാനെ ബന്ധിക്കുന്നു.