പുരമിതു കാണ്മാന്‍

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട 8 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

പുരമിതു കാണ്മാന്‍ ഗതനഹമൊരുകപി

പരമതി രോഷം നഹി നഹി കുരുതേ

അർത്ഥം: 

ലങ്കാപുരി ഒന്ന് കാണുവാൻ വന്ന ഒരു കുരങ്ങനാണ് ഞാൻ. എന്നോട് വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടരുത്.