നേരുനേരിവന്‍ ചരിപ്പതുചേരും ചേരുമല്ലോ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

ഇത്ഥം പറഞ്ഞു ഹനുമാനുടനക്ഷമേവം

കക്ഷേ ഗ്രഹിച്ചു നിഹതം സ ചകാര വേഗാല്‍

രക്ഷാധിപന്‍ തദനു കേട്ടു വിവൃദ്ധമന്യുര്‍

ഹന്തും കപീന്ദ്രമുടനെ ദ്രുതമുല്‍പപാത

നേരുനേരിവന്‍ ചരിപ്പതുചേരും ചേരുമല്ലോ

ധന്യയാമിപ്പുരിയിലൊരുത്തരും

എന്നുടെയനുവാദത്തെക്കൂടാതെ വന്നിട്ടില്ല

എന്നുള്ളതിനാലിന്നു കൊന്നീടുന്നുണ്ടവനെയും വൈകാതെ

ഇന്ദ്രന്‍പോലുമെന്‍ ദാസനായി മേവുന്നു

നന്നുനന്നൊരു മര്‍ക്കടന്‍ ചെയ്‌തതും

ചന്ദ്രഹാസംകൊണ്ടിപ്പോളിവനെ ഞാന്‍ 

കൊന്നിടുന്നുണ്ടിവനെയും വൈകാതെ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഈ രംഗവും പതിവില്ല.