നില്‌പതിന്നയയ്‌ക്കയില്ല

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

തോരണയുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

നില്‌പതിന്നയയ്‌ക്കയില്ല കൊല്ലുവന്‍ ക്ഷണാലഹം

അക്ഷ നീയും ദക്ഷനായ രാക്ഷസേന്ദ്രനെയല്ലോ

ഇക്ഷണം നിനക്കു മൃത്യു അരികില്‍ വന്നതറിക നീ

പോരിനായേഹി നിശാചര പോരിനായേഹി

യുദ്ധം – വധം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ല.